Recyklačná činnosť

Zhodnocovanie stavebného odpadu a odpadov z demolácií je zaujímavou podnikateľskou aktivitou našej firmy. Technológia na recykláciu tohto odpadu šetrí základné prírodné zdroje surovín a pomáha napĺňať ciele štátneho programu recyklácie odpadu, programu odpadového hospodárstva SR, ako aj programov na nižších hierarchických úrovniach v zmysle zákona o odpadoch.

Hospodárenie s odpadmi v duchu nášho zámeru zodpovedá legislatíve vychádzajúcej z podpísanej Bazilejskej dohody a súvisiacich predpisov EU a OECD, ku ktorým sa pripojilo aj Slovensko. Zámer zohľadňuje tiež postup v zmysle zákona č. 24/2004 Z.z. o odpadoch, kde podľa § 40 c) je držiteľ stavebného odpadu a odpadu z demolácií zaviazaný jeho triedením a spracovaním.

Od roku 2010 podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu ŽP naša firma rozšírila ponuku služieb v oblasti odpadového hospodárstva zriadením Strediska zhodnocovania stavebných odpadov. Dovezený stavebný odpad (kategórie "O") je skladovaný na medziskládke, kde dochádza k jeho opätovnému zhodnoteniu pomocou mobilného triediaceho a drviaceho zariadenia.

Výhodou mobilnej recyklačnej linky je jej využitie nielen v okrese a kraji, ale aj na celom území Slovenska.
 

Príjem stavebného odpadu kategórie "0"

Kód odpadu Materiál Cena za tonu
170101 BETÓN, kat. veľká kusovitosť 9,00 €
170102 TEHLY 10,00 €
170107 ZMESI BETÓNU, TEHÁL, OBKLADAČIEK 13,00 €
170302 BITÚMENOVÉ ZMESI 3,50 €
170504 ZEMINA A KAMENIVO 12,00 €
170506 VÝKOPOVÁ ZEMINA 10,00 €
170508 ŠTRK ZO ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU 4,00 €
200308 DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 10,00 €

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH.
Cenník platný od 01.02.2024


Predaj recyklovaného materiálu

Kód recyklátu Frakcia Materiál Cena za tonu
17010101 0-32 RECYKLOVANÝ BETÓN 6,00 €
17010102 32-63 RECYKLOVANÝ BETÓN 7,50 €
17010103 63-125 RECYKLOVANÝ BETÓN 7,50 €
17010104 0-63 RECYKLOVANÝ BETÓN 6,00 €
17010105 0-8 RECYKLOVANÝ BETÓN 6,50 €
17030201 0-32 RECYKLOVANÝ ASFALT 6,50 €
17050401 0-32 RECYKLOVANÁ ZEMINA 6,50 €
17050402 0-32 RECYKLOVANÉ KAMENIVO 6,50 €
17050403 32-63 RECYKLOVANÉ KAMENIVO 6,50 €
17060101 0-8 RECYKLOVANÝ PIESOK 6,50 €


Celkové váženie kamióna 14,00 € (bez DPH)

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH.
Cenník platný od 01.02.2024